0862.308558/024.66537393

Chính sách nhà bán hàng

17:08 21/05/2019
Chính sách nhà bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG


Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký bán hàng trên ALOSO, Nhà Bán Hàng tại đây xác nhận rằng, Nhà Bán Hàng là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc pháp nhân hợp pháp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử với ALOSO (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ALOSO, VÀ KỂ TỪ NGÀY NHÀ BÁN HÀNG HOÀN TẤT THỦ TỤC MỞ GIAN HÀNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH CỦA ALOSO (“Ngày Hiệu Lực”), NHÀ BÁN HÀNG ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI MỌI VÀ TẤTCẢ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐẾN NHÀ BÁN HÀNG THEO TỪNG THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai.

A- ĐIỀU KHOẢN CHUNG
I. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
1. Dịch Vụ là các dịch vụ thương mại điện tử được Aloso cung cấp cho Nhà Bán Hàng để thực hiện các hoạt động thương mại trên Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso;
2. Phí Dịch Vụ là các khoản chi phí Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Aloso có liên quan đến Dịch Vụ;
3. Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso (Sàn TMĐT Aloso) là website thương mại điện tử t CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG


Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký bán hàng trên ALOSO, Nhà Bán Hàng tại đây xác nhận rằng, Nhà Bán Hàng là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc pháp nhân hợp pháp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử với ALOSO (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ALOSO, VÀ KỂ TỪ NGÀY NHÀ BÁN HÀNG HOÀN TẤT THỦ TỤC MỞ GIAN HÀNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH CỦA ALOSO (“Ngày Hiệu Lực”), NHÀ BÁN HÀNG ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI MỌI VÀ TẤTCẢ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐẾN NHÀ BÁN HÀNG THEO TỪNG THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai.

A- ĐIỀU KHOẢN CHUNG
I. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
1. Dịch Vụ là các dịch vụ thương mại điện tử được Aloso cung cấp cho Nhà Bán Hàng để thực hiện các hoạt động thương mại trên Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso;
2. Phí Dịch Vụ là các khoản chi phí Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Aloso có liên quan đến Dịch Vụ;
3. Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso (Sàn TMĐT Aloso) là website thương mại điện tử aloso.vn và Ứng dụng Aloso trên thiết bị điện thoại thông minh do Aloso sở hữu, cho phép Nhà Bán Hàng được mở gian hàng để kinh doanh trực tuyến;
4. Khách Hàng là người mua sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ trên Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso;
5. Phương Thức Kinh Doanh là phương thức hợp tác kinh doanh giữa Aloso và Nhà Bán Hàng liên quan đến hình thức tồn kho, vận chuyển hàng;
6. Khoản Thanh Toán là khoản tiền thanh toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mà aloso phải thanh toán lại cho Nhà Bán Hàng cho mỗi đơn hàng Khách Hàng đã mua thành công trên Aloso;
7. COD là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng;
8. Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào ngoại trừ: (i) Thứ Bảy và Chủ Nhật, (ii) ngày nghỉ lễ tại nơi Aloso có trụ sở chính, và (iii) ngày ngừng giao dịch của ngân hàng;
9. Trung Tâm Bán Hàng là hệ thống mà Aloso xây dựng và cung cấp cho Nhà Bán Hàng phục vụ việc kinh doanh trên Sàn TMĐT Aloso;

10. Đơn hàng là chứng từ của Aloso nhằm xác nhận Khách Hàng đã thực hiện mua hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
11. Kho Aloso là đơn vị thuộc quyền quản lý, sử dụng của Aloso;
12. Giá Bán Hàng là mức giá cuối cùng của sản phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Aloso sẽ bán cho Khách Hàng và là giá được ấn định bởi Nhà Bán Hàng;
13. Doanh Thu Hàng Hoá là doanh thu của Nhà Bán Hàng qua Nền Tảng Bán Hàng Aloso cho những Đơn Hàng được giao thành công.

II. CÁC DỊCH VỤ Aloso CUNG CẤP CHO NHÀ BÁN HÀNG
1. Các Dịch Vụ chung bao gồm:
i) Khởi tạo gian hàng trên Sàn TMĐT Aloso;
ii) Duy trì gian hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
2. Các Dịch Vụ chuyên biệt khác bao gồm:
i) Lưu trữ hàng hoá trong kho Aloso;
ii) Xử lý đơn hàng, đóng gói;
iii) Giao hàng trong địa bàn hoạt động;
iv) Vận chuyển hàng tồn kho;
v) Xuất kho và vận chuyển hàng hoá trả lại cho Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng muốn thu hồi hàng hoá khỏi kho Aloso;
vi) Xử lý hàng đổi/trả;
vii) Thu hộ theo phương thức thanh toán COD.

Tuỳ vào Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng chọn, Aloso sẽ cung cấp cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ nêu trên và Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Aloso các khoản Phí Dịch Vụ. Nhà Bán Hàng không thể phối hợp các Phương Thức Kinh Doanh khác nhau hoặc thay đổi Phương Thức Kinh Doanh trừ khi có sự đồng ý Bằng Văn Bản của Aloso.

III. PHÍ DỊCH VỤ
1. Dịch vụ chung:

Aloso sẽ cung cấp miễn phí cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ chung, trừ trường hợp Aloso có điều chỉnh khác.
2. Dịch vụ chuyên biệt:
Các Khoản Phí Dịch Vụ chuyên biệt có thể bao gồm hoặc không bao gồm tuỳ theo Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng lựa chọn và được chấp thuận bởi Aloso.
Biểu Phí chi tiết cho từng Dịch Vụ chuyên biệt được quy định tại Chính Sách Thanh Toán.
3. Thay đổi Phí Dịch Vụ
Phí Dịch Vụ có thể được Aloso điều chỉnh và cập nhật trên Sàn TMĐT Aloso theo từng thời kỳ. Trường hợp thay đổi Phí Dịch Vụ, Aloso sẽ gửi thông báo online cho Nhà Bán Hàng trước 10 (mười) ngày tính đến ngày thay đổi Phí Dịch Vụ. Trong thời hạn này, nếu Nhà Bán Hàng không có bất kỳ phản hồi nào đối với Phí Dịch Vụ sau khi được điều chỉnh thì coi như đã đồng ý với Phí Dịch Vụ mới.
4. Tất cả các loại Phí Dịch Vụ trên đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Aloso có quyền tính thêm 10% thuế suất giá trị gia tăng vào các loại Phí Dịch Vụ hoặc một mức % thuế suất tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
IV. HÀNG HÓA TRÊN SÀN TMĐT Aloso
1. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy chuẩn các thông tin về hàng hoá trên Sàn TMĐT Aloso.
2. Hàng hoá đăng bán của Nhà Bán Hàng phải tuân thủ các quy định sau:
• Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;

• Được phép phân phối và có đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hoá cụ thể;

• Đảm bảo bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn nhà sản xuất và theo quy định pháp luật hiện hành;

• Đảm bảo nội dung, thông tin trên bao bì, đóng gói trùng khớp với thông tin sản phẩm thực tế;

• Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật;

• Không thuộc danh mục Hàng hóa bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hoá hạn chế theo quy định của pháp luật;

• Không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, bị lỗi;

• Không vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác;

• Không phải hàng hoá đã qua sử dụng, hãng mẫu, hàng thử, hoặc hàng được tân trang lại;

• Không bán các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc, ... đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường. 3. Aloso có quyền từ chối đăng bán và tiếp nhận các hàng hoá của Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không đảm bảo các

điều kiện về hàng hoá như được quy định Điều khoản này.


V. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ BÁN HÀNG
1. Tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định, quy trình, chính sách, thông báo được công bố bởi Aloso theo từng thời kỳ tại Sàn TMĐT Aloso;
2. Tuân thủ quy của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng Hoá, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng trên Sàn TMĐT Aloso;
3. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng Hàng Hoá, giấy phép khuyến mại, quảng cáo, v.v...;
4. Phối hợp với Aloso trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng;
5. Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Nhà Bán Hàng không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Sàn TMĐT

Aloso để thực hiện các hành vi sau:

• Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;

• Lợi dụng việc bán hàng trên Sàn TMĐT để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

• Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật;

• Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật;

• Tự ý dùng thông tin Khách Hàng để bán hàng không thông qua Sàn TMĐT Aloso hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của Khách Hàng.
6. Trách nhiệm về thanh toán

Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Aloso theo bảng Phí Dịch Vụ được quy định tại Chính Sách Thanh Toán.

7. Trách nhiệm về Hàng Hoá

• Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của Hàng Hoá khi sử dụng Dịch Vụ của Aloso;

• Tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến Hàng hoá nêu trên Sàn TMĐT Aloso, bao gồm nhưng không giới hạn: mô tả Hàng Hoá, giá, chương trình khuyến mại, chính sách sau bán;

• Đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT Aloso. Nếu hết hàng, phải lập tức cập nhật trạng thái hết hàng trên Sàn TMĐT Aloso. Nhà Bán Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về tình trạng Hàng hóa của Nhà Bán Hàng cung cấp không chính xác dẫn đến Khách Hàng đã đặt hàng nhưng không còn Hàng Hóa để cung cấp;

• Đảm bảo Hàng Hoá trên Sàn TMĐT Aloso phải thoả mãn tất cả các điều kiện quy định tại Mục IV.

• Cung cấp cho Aloso các giấy tờ liên quan đến Hàng Hóa sau khi Aloso có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Aloso;

• Chịu trách nhiệm giải quyết và miễn trừ cho Aloso toàn bộ các khiếu nại/khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Hàng Hóa, chính sách sau bán, chương trình khuyến mại, thông tin quảng cáo của Nhà Bán Hàng;

• Miễn trừ trách nhiệm cho Aloso và bồi thường cho Aloso và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Nhà Bán Hàng do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Aloso, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Trách nhiệm về thuế và xuất hoá đơn:
• Giá bán được niêm yết trên Sàn TMĐT Aloso là giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng, đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv...mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo quy định pháp luật hiện hành.
• Khi Khách Hàng có yêu cầu, xuất hoá đơn Giá trị Gia tăng cho Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Khách Hàng đặt hàng. Thông tin xuất hoá đơn được thể hiện ở chi tiết đơn hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
• Trường hợp Nhà Bán Hàng xuất hoá đơn GTGT trễ cam kết cho Khách Hàng, Nhà Bán Hàng sẽ bị phạt một khoản phí là 50,000 VND/hoá đơn (năm mươi nghìn đồng).
• Trường hợp Nhà Bán Hàng không xuất được hoá đơn GTGT cho Khách Hàng, Aloso có quyền chấm dứt kinh doanh đối với Hàng Hoá của Nhà Bán Hàng hoặc chấm dứt kinh doanh với Nhà Bán Hàng, đồng thời Khách Hàng có quyền trả hàng.
9. Trách nhiệm về các dịch vụ sau bán:
• Giải quyết các dịch vụ sau bán hàng, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng tuân theo Chính Sách Hoàn Hàng của Aloso.
• Chính sách về các dịch vụ sau bán, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng có thể được Aloso điều chỉnh theo từng thời kỳ và được cập nhật trên Sàn TMĐT Aloso.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA Aloso
1. Cam kết Sàn TMĐT Aloso thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Aloso và có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam.
2. Xây dựng, vận hành, và quản lý hệ thống một cách ổn định để đảm bảo các giao dịch mua bán hàng hoá đối với Gian Hàng của Nhà Bán Hàng.
3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của Khách Hàng.
4. Thanh toán cho Nhà Bán Hàng đúng thời hạn quy định tại Chính Sách Thanh Toán.
5. Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán Hàng Hoá, cung ứng dịch vụ.
6. Thông báo về biểu giá Dịch Vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch Vụ.

VII. YÊU CẦU ĐỔI TRẢ TỪ KHÁCH HÀNG
1. Việc giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng từ khách hàng phải tuân theo Chính Sách Đổi Trả Hàng của Aloso được đăng tải tại: https://hn.Aloso.vn/blog/post/chinh-sach-tra-hang.
2. Trong điều kiện và thời gian quy định bên trên, Aloso được quyền giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng của Khách Hàng mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
3. Aloso có thể thay đổi, điều chỉnh Chính Sách Đổi Trả Hàng để phù hợp với điều kiện kinh doanh và vận hành theo từng thời kỳ. Trường hợp có thay đổi, Aloso sẽ thông báo cho Nhà Bán Hàng trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi chính sách mới được áp dụng.

VIII. BẤT KHẢ KHÁNG
1. Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa là bất cứ biến cố hay sự kiện nào xảy ra mà các Bên không có thể dự đoán, kiểm soát, ngăn chặn trong khả năng hợp lý, dẫn tới các Bên không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này. Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm, nhưng không giới hạn: thiên tai, hoả hoạn, bệnh dịch, chiến tranh, loạn, đình công, tranh chấp lao động, cấm vận hoặc sự cấm đoán hay lệnh của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Không Bên nào được coi là vi phạm Thỏa Thuận này và có nghĩa vụ bồi thường vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong Hợp Đồng do bị ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
3. Khi một Bên gặp phải những Sự Kiện Bất Khả Kháng nói trên thì, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiến Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại và, trong mọi trường hợp, phải dùng mọi nỗ lực cao nhất, phù hợp với hoàn cảnh và trong phạm vi Pháp luật cho phép để loại bỏ và khắc phục những sự kiện đó một cách nhanh nhất.
4. Nếu có bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào có ảnh hưởng dẫn đến việc một Bên không thực hiện được theo Thỏa Thuận này, Bên còn lại sẽ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận trước thời hạn và thông báo cho các bên còn lại trước 10 (mười) ngày mà không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

IX. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Nhà Bán Hàng không được:

• Thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại của Aloso;

• Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể phương hại đến chất lượng, hay tính xác thực, hay thương hiệu các Sản phẩm của Aloso;

• Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu hay thương hiệu giống với nhãn hiệu hay thương hiệu của Aloso mà có thể gây ra nhầm lẫn hay gian lận;

• Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba mà không

• Không sao chép, lấy cắp công nghệ, bí mật kinh doanh của Aloso. 2. Nhà Bán Hàng cam kết rằng mình sẽ thông báo bằng văn bản đầy đủ và kịp thời cho Aloso bất kỳ vi phạm thực tế, đe

dọa hoặc nghi ngờ vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà Nhà Bán Hàng biết được.

X. CHẤM DỨT

Một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp tác/ chấm dứt giao kết hợp đồng với Bên còn lại bất cứ lúc nào mà không bị xem là vi phạm nếu đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt.

XI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Mọi mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh giữa Aloso và Nhà Bán Hàng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc từ khi phát sinh tranh chấp, hai Bên thống nhất đệ trình lên Toà án Nhân dân cấp có thẩm quyền ở TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.
.vn và Ứng dụng Aloso trên thiết bị điện thoại thông minh do Aloso sở hữu, cho phép Nhà Bán Hàng được mở gian hàng để kinh doanh trực tuyến;
4. Khách Hàng là người mua sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ trên Sàn Thương Mại Điện Tử Aloso;
5. Phương Thức Kinh Doanh là phương thức hợp tác kinh doanh giữa Aloso và Nhà Bán Hàng liên quan đến hình thức tồn kho, vận chuyển hàng;
6. Khoản Thanh Toán là khoản tiền thanh toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mà Aloso phải thanh toán lại cho Nhà Bán Hàng cho mỗi đơn hàng Khách Hàng đã mua thành công trên Aloso;
7. COD là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng;
8. Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào ngoại trừ: (i) Thứ Bảy và Chủ Nhật, (ii) ngày nghỉ lễ tại nơi Aloso có trụ sở chính, và (iii) ngày ngừng giao dịch của ngân hàng;
9. Trung Tâm Bán Hàng là hệ thống mà Aloso xây dựng và cung cấp cho Nhà Bán Hàng phục vụ việc kinh doanh trên Sàn TMĐT Aloso;

10. Đơn hàng là chứng từ của Aloso nhằm xác nhận Khách Hàng đã thực hiện mua hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
11. Kho Aloso là đơn vị thuộc quyền quản lý, sử dụng của Aloso;
12. Giá Bán Hàng là mức giá cuối cùng của sản phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Aloso sẽ bán cho Khách Hàng và là giá được ấn định bởi Nhà Bán Hàng;
13. Doanh Thu Hàng Hoá là doanh thu của Nhà Bán Hàng qua Nền Tảng Bán Hàng Aloso cho những Đơn Hàng được giao thành công.

II. CÁC DỊCH VỤ Aloso CUNG CẤP CHO NHÀ BÁN HÀNG
1. Các Dịch Vụ chung bao gồm:
i) Khởi tạo gian hàng trên Sàn TMĐT Aloso;
ii) Duy trì gian hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
2. Các Dịch Vụ chuyên biệt khác bao gồm:
i) Lưu trữ hàng hoá trong kho Aloso;
ii) Xử lý đơn hàng, đóng gói;
iii) Giao hàng trong địa bàn hoạt động;
iv) Vận chuyển hàng tồn kho;
v) Xuất kho và vận chuyển hàng hoá trả lại cho Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng muốn thu hồi hàng hoá khỏi kho Aloso;
vi) Xử lý hàng đổi/trả;
vii) Thu hộ theo phương thức thanh toán COD.

Tuỳ vào Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng chọn, Aloso sẽ cung cấp cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ nêu trên và Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Aloso các khoản Phí Dịch Vụ. Nhà Bán Hàng không thể phối hợp các Phương Thức Kinh Doanh khác nhau hoặc thay đổi Phương Thức Kinh Doanh trừ khi có sự đồng ý Bằng Văn Bản của Aloso.

III. PHÍ DỊCH VỤ
1. Dịch vụ chung:

Aloso sẽ cung cấp miễn phí cho Nhà Bán Hàng các Dịch Vụ chung, trừ trường hợp Aloso có điều chỉnh khác.
2. Dịch vụ chuyên biệt:
Các Khoản Phí Dịch Vụ chuyên biệt có thể bao gồm hoặc không bao gồm tuỳ theo Phương Thức Kinh Doanh mà Nhà Bán Hàng lựa chọn và được chấp thuận bởi Aloso.
Biểu Phí chi tiết cho từng Dịch Vụ chuyên biệt được quy định tại Chính Sách Thanh Toán.
3. Thay đổi Phí Dịch Vụ
Phí Dịch Vụ có thể được Aloso điều chỉnh và cập nhật trên Sàn TMĐT Aloso theo từng thời kỳ. Trường hợp thay đổi Phí Dịch Vụ, Aloso sẽ gửi thông báo online cho Nhà Bán Hàng trước 10 (mười) ngày tính đến ngày thay đổi Phí Dịch Vụ. Trong thời hạn này, nếu Nhà Bán Hàng không có bất kỳ phản hồi nào đối với Phí Dịch Vụ sau khi được điều chỉnh thì coi như đã đồng ý với Phí Dịch Vụ mới.
4. Tất cả các loại Phí Dịch Vụ trên đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Aloso có quyền tính thêm 10% thuế suất giá trị gia tăng vào các loại Phí Dịch Vụ hoặc một mức % thuế suất tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
IV. HÀNG HÓA TRÊN SÀN TMĐT Aloso
1. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy chuẩn các thông tin về hàng hoá trên Sàn TMĐT Aloso.
2. Hàng hoá đăng bán của Nhà Bán Hàng phải tuân thủ các quy định sau:
• Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;

• Được phép phân phối và có đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hoá cụ thể;

• Đảm bảo bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn nhà sản xuất và theo quy định pháp luật hiện hành;

• Đảm bảo nội dung, thông tin trên bao bì, đóng gói trùng khớp với thông tin sản phẩm thực tế;

• Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật;

• Không thuộc danh mục Hàng hóa bị cấm lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hoá hạn chế theo quy định của pháp luật;

• Không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, bị lỗi;

• Không vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định pháp luật khác;

• Không phải hàng hoá đã qua sử dụng, hãng mẫu, hàng thử, hoặc hàng được tân trang lại;

• Không bán các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại: chất cấm, chất gây bệnh, chất độc, ... đang bị cơ quan chức năng thu hồi và kiểm soát trên thị trường. 3. Aloso có quyền từ chối đăng bán và tiếp nhận các hàng hoá của Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không đảm bảo các

điều kiện về hàng hoá như được quy định Điều khoản này.


V. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ BÁN HÀNG
1. Tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định, quy trình, chính sách, thông báo được công bố bởi Aloso theo từng thời kỳ tại Sàn TMĐT Aloso;
2. Tuân thủ quy của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng Hoá, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng trên Sàn TMĐT Aloso;
3. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng Hàng Hoá, giấy phép khuyến mại, quảng cáo, v.v...;
4. Phối hợp với Aloso trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng;
5. Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Nhà Bán Hàng không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Sàn TMĐT

Aloso để thực hiện các hành vi sau:

• Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;

• Lợi dụng việc bán hàng trên Sàn TMĐT để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

• Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật;

• Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật;

• Tự ý dùng thông tin Khách Hàng để bán hàng không thông qua Sàn TMĐT Aloso hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của Khách Hàng.
6. Trách nhiệm về thanh toán

Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Aloso theo bảng Phí Dịch Vụ được quy định tại Chính Sách Thanh Toán.

7. Trách nhiệm về Hàng Hoá

• Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của Hàng Hoá khi sử dụng Dịch Vụ của Aloso;

• Tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến Hàng hoá nêu trên Sàn TMĐT Aloso, bao gồm nhưng không giới hạn: mô tả Hàng Hoá, giá, chương trình khuyến mại, chính sách sau bán;

• Đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT Aloso. Nếu hết hàng, phải lập tức cập nhật trạng thái hết hàng trên Sàn TMĐT Aloso. Nhà Bán Hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về tình trạng Hàng hóa của Nhà Bán Hàng cung cấp không chính xác dẫn đến Khách Hàng đã đặt hàng nhưng không còn Hàng Hóa để cung cấp;

• Đảm bảo Hàng Hoá trên Sàn TMĐT Aloso phải thoả mãn tất cả các điều kiện quy định tại Mục IV.

• Cung cấp cho Aloso các giấy tờ liên quan đến Hàng Hóa sau khi Aloso có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Aloso;

• Chịu trách nhiệm giải quyết và miễn trừ cho Aloso toàn bộ các khiếu nại/khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Hàng Hóa, chính sách sau bán, chương trình khuyến mại, thông tin quảng cáo của Nhà Bán Hàng;

• Miễn trừ trách nhiệm cho Aloso và bồi thường cho Aloso và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Nhà Bán Hàng do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Aloso, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Trách nhiệm về thuế và xuất hoá đơn:
• Giá bán được niêm yết trên Sàn TMĐT Aloso là giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng, đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv...mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo quy định pháp luật hiện hành.
• Khi Khách Hàng có yêu cầu, xuất hoá đơn Giá trị Gia tăng cho Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Khách Hàng đặt hàng. Thông tin xuất hoá đơn được thể hiện ở chi tiết đơn hàng trên Sàn TMĐT Aloso.
• Trường hợp Nhà Bán Hàng xuất hoá đơn GTGT trễ cam kết cho Khách Hàng, Nhà Bán Hàng sẽ bị phạt một khoản phí là 50,000 VND/hoá đơn (năm mươi nghìn đồng).
• Trường hợp Nhà Bán Hàng không xuất được hoá đơn GTGT cho Khách Hàng, Aloso có quyền chấm dứt kinh doanh đối với Hàng Hoá của Nhà Bán Hàng hoặc chấm dứt kinh doanh với Nhà Bán Hàng, đồng thời Khách Hàng có quyền trả hàng.
9. Trách nhiệm về các dịch vụ sau bán:
• Giải quyết các dịch vụ sau bán hàng, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng tuân theo Chính Sách Hoàn Hàng của Aloso.
• Chính sách về các dịch vụ sau bán, và đổi/trả, bồi thường cho Khách Hàng có thể được Aloso điều chỉnh theo từng thời kỳ và được cập nhật trên Sàn TMĐT Aloso.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA Aloso
1. Cam kết Sàn TMĐT Aloso thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Aloso và có đầy đủ điều kiện để hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam.
2. Xây dựng, vận hành, và quản lý hệ thống một cách ổn định để đảm bảo các giao dịch mua bán hàng hoá đối với Gian Hàng của Nhà Bán Hàng.
3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của Khách Hàng.
4. Thanh toán cho Nhà Bán Hàng đúng thời hạn quy định tại Chính Sách Thanh Toán.
5. Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán Hàng Hoá, cung ứng dịch vụ.
6. Thông báo về biểu giá Dịch Vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch Vụ.

VII. YÊU CẦU ĐỔI TRẢ TỪ KHÁCH HÀNG
1. Việc giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng từ khách hàng phải tuân theo Chính Sách Đổi Trả Hàng của Aloso được đăng tải tại: https://hn.Aloso.vn/blog/post/chinh-sach-tra-hang.
2. Trong điều kiện và thời gian quy định bên trên, Aloso được quyền giải quyết các yêu cầu đổi trả hàng của Khách Hàng mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
3. Aloso có thể thay đổi, điều chỉnh Chính Sách Đổi Trả Hàng để phù hợp với điều kiện kinh doanh và vận hành theo từng thời kỳ. Trường hợp có thay đổi, Aloso sẽ thông báo cho Nhà Bán Hàng trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi chính sách mới được áp dụng.

VIII. BẤT KHẢ KHÁNG
1. Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa là bất cứ biến cố hay sự kiện nào xảy ra mà các Bên không có thể dự đoán, kiểm soát, ngăn chặn trong khả năng hợp lý, dẫn tới các Bên không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này. Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm, nhưng không giới hạn: thiên tai, hoả hoạn, bệnh dịch, chiến tranh, loạn, đình công, tranh chấp lao động, cấm vận hoặc sự cấm đoán hay lệnh của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Không Bên nào được coi là vi phạm Thỏa Thuận này và có nghĩa vụ bồi thường vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong Hợp Đồng do bị ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
3. Khi một Bên gặp phải những Sự Kiện Bất Khả Kháng nói trên thì, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiến Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại và, trong mọi trường hợp, phải dùng mọi nỗ lực cao nhất, phù hợp với hoàn cảnh và trong phạm vi Pháp luật cho phép để loại bỏ và khắc phục những sự kiện đó một cách nhanh nhất.
4. Nếu có bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào có ảnh hưởng dẫn đến việc một Bên không thực hiện được theo Thỏa Thuận này, Bên còn lại sẽ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận trước thời hạn và thông báo cho các bên còn lại trước 10 (mười) ngày mà không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

IX. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Nhà Bán Hàng không được:

• Thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại của Aloso;

• Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể phương hại đến chất lượng, hay tính xác thực, hay thương hiệu các Sản phẩm của Aloso;

• Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu hay thương hiệu giống với nhãn hiệu hay thương hiệu của Aloso mà có thể gây ra nhầm lẫn hay gian lận;

• Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba mà không

• Không sao chép, lấy cắp công nghệ, bí mật kinh doanh của Aloso. 2. Nhà Bán Hàng cam kết rằng mình sẽ thông báo bằng văn bản đầy đủ và kịp thời cho Aloso bất kỳ vi phạm thực tế, đe

dọa hoặc nghi ngờ vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà Nhà Bán Hàng biết được.

X. CHẤM DỨT

Một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp tác/ chấm dứt giao kết hợp đồng với Bên còn lại bất cứ lúc nào mà không bị xem là vi phạm nếu đã gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt.

XI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Mọi mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh giữa Aloso và Nhà Bán Hàng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc từ khi phát sinh tranh chấp, hai Bên thống nhất đệ trình lên Toà án Nhân dân cấp có thẩm quyền ở TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.